Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Chiropractie de Schipper

 Algemene Voorwaarden 

Chiropractie De Schipper te Nieuw en Sint Joosland 

2019 

1 – Intentie & Definities 

1.1 Behandelaars c.q. beoefenaars van de Chiropractie werkzaam binnen en voor Chiropractie De Schipper 

zijn gediplomeerd en gespecialiseerd therapeut geregistreerd in de registers van een des betreffende beroepsvereniging. De chiropractor zijn allen geregistreerd in de registers van de beroepsvereniging Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA) en de Stichting Chiropractie Nederland (SCN). 

1.2 Voornoemde behandelaars c.q. beoefenaars hebben de intentie de gezondheid te verbeteren c.q. om gezondheidsklachten te verlichten, te verhelpen of te voorkomen door middel van hun behandeling en adviezen. 

Een open en oprecht contact vanuit zowel Cliënt als de behandelaar is hierbij een basisvoorwaarde. Het resultaat van de behandeling is derhalve onder meer afhankelijk van de eigen inspanningen van de Client. De Cliënt realiseert zich voorts dat er geen sprake is van resultaatsverplichting, maar een inspanningsverplichting aan de zijde van de voornoemde behandelaars. 

1.3 Met nadruk wordt gesteld dat consultaties / behandelingen aangeboden binnen deze praktijk niet vallen onder de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (de zogenaamde Wet BIG) en daarmee niet gerekend kunnen worden tot de reguliere medische zorg. Alle consultaties / behandelingen aangeboden binnen deze praktijk vallen onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. 

1.4 Alle behandelaars, de direct ondersteunende medewerkers evenals de rechtspersoon van Chiropractie De 

Schipper worden hierna vermeld onder de gezamenlijke noemer van CdS 

1.5 Patiënten (of de wettelijke vertegenwoordiger) en andere zakelijke contacten van CdS worden hierna vermeld onder de gezamenlijke noemer van Cliënt. 

1.6 Door registratie en lidmaatschap van voormelde beroepsvereniging NCA en andere des betreffende beroepsvereniging verklaart CdS zich inzake de consultaties en medische werkwijze van haar behandelaars akkoord en onderhorig aan de voorwaarden, regels en gedragscodes door deze beroepsvereniging gesteld aan haar leden en dienen te handelen conform de beroepscode. 

1.7 Voornoemde behandelaars c.q. beoefenaars zijn verplicht een bedrijfs/beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten. 

1.8 De hierna te volgen voorwaarden zijn alleen van toepassing op, en betreffen slechts het interne beleid van 

CdS naar Cliënt. Hieraan kunnen verder geen externe rechten worden ontleend. 

2 – Algemene Behandelvoorwaarden 

2.1 Behandelingen geschieden conform de ondertekende behandelingsovereenkomst en de bijbehorende bepalingen betreffende de behandelingsovereenkomst. 

2.2 De ondertekende behandelingsovereenkomst zal met de bijbehorende bepalingen digitaal worden verstrekt aan de Cliënt. Enkel bij hoge uitzondering zal een papieren kopie worden verstrekt aan Cliënten zonder email adres. 

2.3 Behandelingen zijn uitsluitend volgens afspraak. 

2.4 Afspraken worden in persoon of telefonisch gemaakt. 

2.5 Cliënt heeft de plicht CdS goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van de problemen en klachten waarvoor deze zich wenst te laten behandelen evenals de algehele toestand van gezondheid en gezondheidsproblematiek. Tenslotte dient Cliënt de adviezen gesteld door de behandelaar(s) van CdS op te volgen ook indien deze dit noodzakelijk acht een collega-therapeut of een arts te bezoeken. 

2.6 Voornoemde behandelaars c.q. beoefenaars verplichten zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. 

2.7 Een eerste consult of intakegesprek kan net als alle andere soorten (vervolg)afspraken uiterlijk tot 48 (achtenveertig) uur voor aanvang van het consult kosteloos en zonder verdere verplichting worden geannuleerd. 

2.8 Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van het consult is CdS gerechtigd 100% van het bedrag voor het consult aan Cliënt in rekening te brengen. 

2.9 Annulering dient in persoon dan wel telefonisch te geschieden. Annuleringen via het gebruik van antwoordapparaat en e-mail worden niet geaccepteerd als zijnde geldig. 

2.10 Bij het niet nakomen, of niet tijdig annuleren, van een consultatie behoudt CdS zich het recht voor 100% van het tarief der voorgenomen consultatie in rekening te brengen. 

2.11 Wanneer Cliënt er voor kiest om afspraken per emial of via andere communicatie wegen wenst te maken of te annuleren, ligt de verantwoordelijkheid voor het uiteindelijke verwekingsresultaat bij de Cliënt. Dit dient altijd in persoon of telefonisch te worden geverifieerd. 

2.12 Voornoemde behandelaars c.q. beoefenaars mogen zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde 

behandelingen verrichten. 

2.13 Cliënt is gehouden het Informatie en Instemmingsformulier Nekbehandeling te ondertekenen wanneer behandeling is gewenst aangezien behandeling deel is van het toegepaste behandel protocol. 

2.14 Indien behandeling bij de behandelovereenkomst ondertekend therapeut niet mogelijk is kan de behandeling van de cliënt in onderling overleg en enkel in overeenstemming met de cliënt worden waargenomen door een collega therapeut. Voor deze behandeling zal ook deze Behandelingsovereenkomst en bijbehorende bepalingen gelden. Hiervoor behoeft geen nieuwe behandelingsovereenkomst te worden afgesloten. 

2.15 De therapeut verplicht zich, indien zijn behandeling niet geschikt en/of toereikend is, de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts. 

2.16 Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. 

2.17 Indien gewenst kan Cliënt te allen tijde voortzetting van de behandelingsovereenkomst beëindiging wanneer deze dit niet langer op prijs stelt of nodig, acht middels persoonlijk bericht van 

Cliënt. CdS zal indien mogelijk en gewenst, advies geven en/of verwijzen naar een (huis)arts of andere behandelaar c.q. zorgverlener. 

2.18 Indien de cliënt tegen het advies van de therapeut in de overeenkomst beëindigt, zal de cliënt op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij/zij te kennen geeft dat de cliënt tegen het advies van de therapeut in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd. 

2.19 Eenzijdige beëindiging van de behandelingsovereenkomst vanuit CdS vindt slechts alleen plaats onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. Tevens zal gericht advies en/of verwijzing naar een (huis)arts of andere behandelaar worden gegeven. CdS kan in een dergelijke situatie hulp en adviezen verlenen, totdat de cliënt een overeenkomst met een andere therapeut heeft kunnen sluiten. 

3 – Gegevensverstrekking & Privacy 

3.1 Cds verwerkt alle persoonsgegevens in overeenstemming met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming ( de zogenaamde AVG ). Dit is uitgewerkt in de AVG Privacy Verklaring, 

3.2 CdS en de ondersteunende medewerkers staan onder een geheimhoudingsplicht ten aanzien van het 

behandeldossier en de hiervoor verstrekte gegevens en/of vertrouwelijke persoonlijke informatie van Cliënten. (m.u.v. de gegevens waar omtrent de cliënt heeft verklaard in de behandelingsovereenkomst dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische of behandel-inhoudelijke doeleinden). 

3.2 Naast CdS hebben alleen Cliënten (of plaatsvervangend de wettelijke ouders/verzorgers) het recht op inzage in het persoonlijk dossier. 

3.3 De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier, binnen de muren van de praktijk. 

3.4 Behandelaars, waarmee een samenwerking bestaat, kunnen door CdS deelgenoot worden van relevante informatie welke nodig is voor de vervolgbehandeling door deze behandelaar(s). Hiervoor wordt u door CdS persoonlijk schriftelijk toestemming gevraagd dmv een speciaal machtigingsformulier. 

3.5 Gegevens van Cliënten worden (op verzoek) uitsluitend aan derden verstrekt, indien hiervoor door de betrokken Cliënt een ondertekende machtiging aan CdS is gegeven. 

3.6 De juistheid en eventuele wijzigingen en correcties van persoonlijke, contact- en adres- en verzekeringsgegevens behoren tot de verantwoordelijkheid van de Cliënt. CdS kan niet verantwoordelijk worden 

gehouden voor foutieve vermeldingen en/of mogelijke consequenties die hieraan verbonden kunnen zijn. 

4 – Tarieven 

4.1 CdS rekent voor zowel consultaties, behandelingen als voor medische correspondentie een honorarium met 

eventueel bijkomende toeslagen. 

4.2 CdS houdt zich het recht tussentijds en op ieder moment haar tarieven te herzien en aan te passen. 

4.3 Alle tarieven zijn momenteel exclusief BTW en inclusief andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. 

4.4 Cliënt is volledig geïnformeerd over de kosten van de behandeling. Alle actuele en tarieven evenals geldende kantoor- / administratiekosten staan gepubliceerd op de website http://www.chiropractiedeschipper.nl en zijn tevens openbaar aanwezig in de wachtruimte van de praktijk. 

5 – Betaling 

5.1 Alle consultaties / behandelingen dienen direct na afloop te worden voldaan, middels contante betaling of 

elektronische (pin/vpay) betaling. 

5.2 Na voldoening ontvangt Cliënt een deugdelijke kwitantie die ter declaratie kan worden aangeboden aan de zorgverzekeringsmaatschappij. 

5.3 Indien en alleen wegens omstandigheden op dat moment te beoordelen, op dezelfde dag van de consultatie het verschuldigde bedrag niet kan worden betaald, dan wordt een factuur verstrekt die binnen veertien dagen na dagtekening dient te worden voldaan. 

5.4 In geval van medische correspondentie staan de (eventueel afwijkende) betalingsvoorwaarden vermeld op de bijgevoegde rekening 

5.5 Na het verstrijken van de betalingstermijn(14 dagen na factuurdatum) kan middels herinneringen 

administratiekosten, als ook de wettelijke rente in rekening worden gebracht. 

5.6 Uitstel van betaling kan alleen door CdS verleend worden en slechts na opgave van redenen. 

5.7 Bij herhaalde herinnering houdt CdS zich het recht voor naar eigen inzicht en zonder verdere kennisgeving de vordering ter incasso uit handen te geven; 

5.8 In zulks geval komen alle eventuele binnen en buitengerechtelijke incasso kosten voor rekening van Cliënt. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus zoals doorberekend aan CdS voor aanname, behandeling en afhandeling van het betreffende dossier. 

6 – Zorgverzekering 

6.1 Afhankelijk van de persoonlijke keuzes bij de verzekering, is doorgaans iedere Cliënt tot een bepaald bedrag 

verzekerd en wordt deze vergoed voor de verscheidene behandelingen aangeboden door CdS. 

6.2 Elke Cliënt in deze praktijk is verantwoordelijk voor het al dan niet afsluiten van een ziektekostenverzekering en daarmee voor de dekking van onze dienstverlening. 

6.3 CdS tracht zich geïnformeerd te houden over de zorgverzekeraars en de mogelijkheden omtrent vergoedingen voor chiropractische behandelingen en waar mogelijkheden verstrekt CdS deze informatie aan haar Cliënten. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend. Voor sluitende informatie dient te allen tijde direct contact te worden opgenomen met de zorgverzekeraar in kwestie. 

7 – Klachten, Geschillen en Toepasselijk Recht 

7.1 CdS heeft zich middels registratie en lidmaatschap onderhorig verklaard aan de reglementen en gedragscodes van de voornoemde beroepsvereniging. Voor de chiropractoren betreft dit de NCA en het register SCN. 

7.2 De verdergaande rechtsverhouding tussen CdS en Cliënt wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands Recht. Uitsluitend een Nederlandse rechter – binnen het arrondissement waar CdS is gevestigd – is bevoegd van enig geschil tussen CdS en Cliënt kennis te nemen, zulks onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de kantonrechter 

7.3 Voor klachten en geschillen geldt dat deze binnen 1 (één) maand na het passeren van de betreffende consultaties schriftelijk aan CdS kenbaar dienen te worden gemaakt. 

7.4 Wanneer geen bevredigend resultaat is bereikt in het oplossen van klachten en geschillen is er de mogelijkheid een onafhankelijke klachtenfucntionaris in te schakelen middels de NCA, Email: klachten@nca.nl. 

7.5 Wanneer zowel 7.3 als 7.4 zijn doorlopen en er nog geen bevredigend resultaat is bereikt kan een onafhankelijke wettelijk erkende geschillencommissie via de SCN worden ingeschakeld. Deze instantie zal een bindende uitspraak doen. 

8 – Algemene Voorwaarden 

8.1 Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts van toepassing indien CdS hiervan middels 

schriftelijke bevestiging heeft ingestemd. 

8.2 CdS houdt zich het recht op ieder moment deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. 

8.3 De actueel geldende Algemene Voorwaarden zijn op aanvraag beschikbaar en staan te allen tijde beschikbaar op de website: http://www.chiropractiedeschipper.nl